Systém zapsaného spolku Veterán policie ČR

Systém zapsaného spolku Veterán policie ČR

 

Veterán Policie ČR je nezávislou, dobrovolnou, neziskovou, nepolitickou a zájmovou organizací, sdružující bývalé policisty a policistky, bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání, dosaženou hodnost nebo služební zařazení. Členství ve spolku Veterán Policie ČR vychází z plné dobrovolnosti člena, přijetí práv a závazků z toho vyplývajících.

Veterán Policie ČR je samostatnou organizační jednotkou, působící na celém území České republiky. Vytváří své orgány, v rámci republikové organizace a rozhoduje o všech věcech týkajících se vnitřního chodu a organizaci. Hlavním úkolem je hájit a prosazovat oprávněné sociální, ekonomické a kulturní zájmy svých členů, ochrany zdraví a práv a svobod s přihlédnutím k evropským standardům v seniorském věku. Udržování neformálních vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky Policie České republiky .

Systém spolku Veterán Policie ČR je republikový. Nejvyšší orgánem je Sjezd zástupců krajů, který se koná nejméně jedenkrát za čtyři roky. Na základě mandátu členské základy nebo prezidia je možné svolat mimořádný Sjezd. Mezi sjezdy je nejvyšším orgánem spolku Prezidium VP ČR. Svolává se dle potřeby, ale nejméně dvakrát v daném kalendářním roce. S hlasem rozhodujícím ho tvoří Koordinátoři za jednotlivé okresy krajů, členové prezidia, kontrolní komise a členové zřízených komisí zapsaného spolku.

Prezidium Veterána Policie ČR uskutečňuje výkonnou činnost v období mezi Sjezdy. Ve své činnosti se řídí usnesením přijatým na Sjezdu, nebo na Rozšířeném Prezidiu. Ze své činnosti se zodpovídá Sjezdu zapsaného spolku Veterán Policie ČR, nebo Rozšířenému Prezidiu VP ČR.

Veterán Policie ČR pro svoji činnost zřizuje dle potřeby jednotlivé komise, jako je právní komise, poradní komise atd. Náplní komisí je napomáhat v práci Prezidiu VP ČR v daných oblastech řešení problémů a organizování činnosti.

Koordinátoři na jednotlivých okresích zajišťují bezprostřední styk se členy spolku. Zprostředkovávají uspokojování potřeb a požadavků našich členů, zajišťují informační tok a vyřizují další administrativní náležitosti.

Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem, který se ze své činnosti zodpovídá Sjezdu a Rozšířenému Prezidiu. Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a dodržováním Stanov  Veterána Policie ČR. Podává návrhy a náměty k odstranění zjištěných nedostatků.

Informační tok v rámci spolku je zajišťován elektronickou formou. Základem je webová stránka Veterána Policie ČR. K osobám které nemají přístup k této formě komunikace, je prováděno klasické doručování pošty.

Celková činnost spolku je upravena v rámci Stanov zapsaného spolku Veterán Policie ČR, jednacího řádu, finančního řádu a respektování základních právních norem ČR. Zejména zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.