Opatření Prezidia VP ČR

Vážení kolegové,
s odkazem na ustanovení Článku III., odst. 4, písm. g), Stanov VP ČR a informaci krajských koordinátorů o déle trvající platební morálce některých našich kolegů, kteří si opakovaně, po marných výzvách svých koordinátorů, neplní svou základní povinnost člena VP ČR a to platit členské příspěvky řádně a včas, rozhodlo Rozšířené prezidium VP ČR dne 13. 9. 2016, na svém zasedání, za účasti krajských koordinátorů o přijetí tohoto opatření:

Krajští koordinátoři zpracují a předloží Prezidiu VP ČR seznam členů, kteří v rozporu s Článkem III, odst. 4, písm. g), Stanov dosud neuhradili členské příspěvky a nereagují na opakované výzvy koordinátora k jejich úhradě.
T: do 15.10 každoročně

Prezidium VP ČR zveřejní v souladu s Článkem III, odst. 6 Stanov seznam dotčených členů VP ČR, s uvedením jména, příjmení, čísla osobní známky a krajské příslušnosti, kteří v rozporu s výše uvedeným ustanovením Stanov dosud neuhradili členské příspěvky a nereagují na výzvy koordinátora k jejich úhradě. Seznam bude v souladu s Článkem III, odst. 6 Stanov VP ČR zveřejněn v části „B“ webových stránek VP ČR s tím, že v případě uhrazení dlužné částky budou data příslušného člena ze seznamu vymazána.
T: do 30.10 každoročně

Dotčení členové budou Krajskými koordinátory informováni o ukončení jejich členství ve VP ČR s výzvou k vrácení členského průkazu VP ČR, který majetkem spolku s tím, že o ukončení členství budou Prezidiem VP ČR zároveň informována jednotlivá krajská ředitelství PČR s návrhem, aby byl neplatný členský průkaz v případě jeho předložení příslušníkům Policie ČR jimi odebrán.
T: do 31.1 každoročně

Vážení kolegové,
doufáme, že opatření, které Prezidium VP ČR přijalo, a které je výrazem postoje nejenom Prezidia, ale všech platících a aktivních členů VP ČR vůči  těm, kteří si neplní ani svou základní povinnost člena VP ČR, přijmete s pochopením.
                                                                                      
                                                                                      Za Prezidium VP ČR
                                                                                      JUDr. Jaroslav Zeman