Přihláška do VP ČR

Řádně vyplněnou přihlášku je nutno doplnit o tyto materiály :

- kopií dokladu o ukončení služebního poměru / přiznání příspěvku za službu s uvedením celkové doby služby nebo zápočtový list s uvedením celkové doby služby /

- 1 ks barevné fotografie na průkaz / stejná jako na OP, ŘP nebo cestovní pas /

Vyhotovení průkazu trvá minimálně 2 měsíce, vzhledem k počtu nových zájemců o členství ve VP ČR.

Vstupní členský příspěvek

1)   Při  vstupu  nového  člena  do  VP  ČR  se  platí  jednorázový  vstupní  členský
příspěvek ve výši 300,- Kč (slovy: třista korun českých)  a  900,- Kč (slovy: devětset
korun českých) za kožené pouzdro s odznakem VP ČR, celkem tedy částku 1.200,- Kč.
Zakoupení odznaku není podmínkou.
2)   Výši vstupního členského příspěvku stanoví Prezidium, rozšířené o krajské
koordinátory.
3) Platbu provádí každý člen VP ČR před svým přijetím do VP ČR. Platba se provádí jak
na účet VP ČR, č. 263953794/0300  tak i poštovní poukázkou na adresu VP ČR,

Veterán Policie ČR

Olšanská 2176/2

P.O.BOX 78

130 58 Praha 3

případně přímo do rukou krajského koordinátora oproti stvrzence. Pro rozlišení plateb
je člen VP ČR povinen použít ČOZ, které je uvedeno na přihlášce, jako variabilní symbol.        
5)  Vstupní členský příspěvek je nevratný.

Přihlášku se všemi požadovanými materiály zasílejte cestou koordinátorů příslušné oblasti, ve které máte trvalý pobyt. Seznam koordinátorů najdete na horní liště webových stránek. Je zde uveden kompletní přehled všech oblastních koordinátorů, včetně kontaktů. / adresy, e-maily, telefony / Pokud nenaleznete koordinátora pro Vaši oblast, je možno přihlášku poslat na koordinátora sousední oblasti, nebo na koordinátora pro Čechy (K.Vondráčka) resp. pro Moravu (J.Hamouze)

 

Členský příspěvek

1)   Pro další roky členství byl schválen členský příspěvek ve výši  300,-Kč,
2)   U invalidního důchodce činí výše členského příspěvku rovněž 300,-Kč,
3)   Členský příspěvek je placen na kalendářní rok,
4)   Členský  příspěvek  je  splatný  do  konce  měsíce  dubna  příslušného
kalendářního roku,

5)   Platbu provádí každý člen VP ČR.  Platba se provádí dle možnosti:
na účet VP ČR č. 263953794/0300 , jiný účet neexistuje !!!
-  poštovní poukázkou na adresu a účet  VP ČR,
-  do rukou krajského koordinátora proti stvrzence o zaplacení,
Pro rozlišení plateb je člen VP ČR povinen použít svoje ČOZ jako variabilní symbol,
6)   Výši členského  příspěvku na další období určí Sjezd na základě návrhu
předpokládaných hospodářských nákladů,  
7)   Čestný člen členské příspěvky nehradí.    

V přílohách tohoto článku je přihláška do VP ČR a vzor vyplněné poštovní poukázky. Jedná se o poukázku Poštovní spořitelny, vzor 90+ . Pokud tuto použijete na zaplacení, nebudou Vám poštovní spořitelnou účtovány žádné poplatky za převod peněz.

Všechny přihlášky v příloze jsou platné. Každá z nich je jen uložena v jiném formátu. Záleží na Vás který typ formátu Vám vyhovuje.

PřílohaVelikost
Složenka.jpg388.12 KB
Přihláška VP ČR.doc43 KB
Přihláška VP ČR.pdf263.96 KB
Přihláška VP ČR 2.xls35.5 KB